17.12.06

Estatuts (fundacionals) de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes


Capítol primer

Constitució, denominació i règim jurídic

Article 1r – A l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola i per un millor compliment del manament del seu article 27 i concordants així com de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i també d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació, la Llei 7/1997 de 18 de juny d’Associacions del Parlament de Catalunya i el Decret 202/1987 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es constitueix a Barcelona una associació de mares i pares d’alumnes amb la denominació d’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del CEIP Cervantes.

Article 2n – Aquesta Associació té plena capacitat jurídica i d’obrar per al compliment dels seus fins, es regeix pels presents Estatuts i pels acords adoptats vàlidament al si dels seus òrgans de govern i, en tot cas, es regeix també per la normativa reguladora de les associacions de pares d’alumnes i de les associacions en general, estatal o autonòmica segons la seva respectiva competència.


Capítol segon

Àmbit, domicili i fins

Article 3r ­– L’Associació tindrà el seu domicili social a Barcelona, carrer Sant Pere més Baix, núm. 31.
Tanmateix, tant aquest com altres possibles domicilis podran ser modificats per acord de l’Assemblea General i amb la corresponent comunicació a l’Administració.

Article 4t – Aquesta Associació inicia les seves activitats el dia següent de la seva inscripció, [1] constituint-se per temps indefinit.

Article 5è – L’àmbit territorial d’aquesta Associació és el de Catalunya.

Article 6è – Són fins de l’Associació els següents:
a) Promoure la intervenció dels pares i, en el seu cas, dels alumnes, en el control i en la gestió del Centre i, a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar en representació dels pares i tutors.
b) Donar suport i assistència als pares i tutors membres de l’Associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils.
c) Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant el Consell Escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es puguin prestar.
d) Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització.
e) Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.
f) Informar els membres de l’Associació de les activitats i afers d’aquesta i dels del Centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.
g) Fer de nexe entre el Centre d’ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu àmbit.
h) Realitzar activitats culturals i de formació dels pares, organitzant-ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per a l’esbarjo dels associats.
i) D’altres d’anàlogues i que s’emmarquin dintre de la normativa vigent en matèria d’ensenyament.


Capítol tercer

Òrgans de representació, govern i administració
Article 7è – Són òrgans de govern de l’Associació, l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 8è – L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixen. L’Assemblea General es reunirà en les ocasions següents:

1. Amb caràcter obligatori i en sessió ordinària, una vegada a l’any durant el primer trimestre de curs i tractarà, almenys, els següents temes:
a) Examen de la memòria anual que presenti la Junta Directiva i, en el seu cas, l’informe dels membres del Consell Escolar pertanyents a l’Associació.
b) Examen del balanç econòmic de l’Associació i de l’estat de comptes, previ dictamen dels censors establerts a l’article 16 d’aquests Estatuts.
c) Examen del pressupost per a l’exercici econòmic pel qual es fa la convocatòria.
d) Qualsevol altre punt que la Junta Directiva inclogui en l’ordre del dia, d’ofici o a instància del 10% dels associats, sempre que en aquest últim cas es demani amb 10 dies d’antelació, almenys, a la data de l’Assemblea.

2. Amb caràcter extraordinari, sempre que ho acordi la Junta Directiva o així ho demanin per escrit un 20% dels associats, i sempre que s’hagi de tractar de:
a) La modificació dels presents Estatuts.
b) La dissolució de l’Associació.

Article 9è ­­– Les Assemblees Generals seran convocades per la Junta Directiva i, en el seu nom, pel President. En la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de 15 dies per a les Assemblees Generals ordinàries, i de 2 dies per a les extraordinàries, es detallarà l’ordre del dia.
Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria si hi assisteixen la majoria dels socis, i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis, mitja hora més tard.
Els acords seran presos per majoria simple, llevat dels supòsits de modificació d’Estatuts o dissolució de l’Associació, que requeriran una majoria de dos terços dels assistents.
De totes les reunions, i en el termini de quinze dies des de la seva celebració, s’aixecarà l’acta que reflectirà els acords adoptats.

Article 10è ­­– Correspon a l’Assemblea General:
a) Aprovar la memòria anual que presenti la Junta Directiva i, en el seu cas, l’informe dels membres del Consell Escolar.
b) Aprovar l’estat de comptes, així com el pressupost per a l’exercici següent.
c) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva i els Censors de comptes.
e) Decidir en darrer terme les qüestions de disciplina dels socis.
f) Decidir les persones que proposa l’Associació per als òrgans de representació i govern del Centre i, si és el cas, per als organismes de participació d’àmbit superior.
g) Acordar la modificació dels Estatuts o aprovar la dissolució de l’Associació.
h) Acordar la federació de l’Associació amb d’altres de finalitats anàlogues o, en el seu cas, ratificar la decisió presa al respecte per la Junta Directiva.
i) Qualsevol altra funció que afecti substancialment la vida de l’Associació.

Article 11è ­­– La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General.
La Junta Directiva serà formada per quatre membres que cobriran els càrrecs de President, Vicepresident, Tresorer i Secretari. La Junta Directiva podrà establir tantes vocalies com consideri necessàries per garantir el bon funcionament de l’AMPA i l’obtenció dels objectius assenyalats.
Les eleccions per a la Junta Directiva se celebraran el primer trimestre de curs en Assemblea General ordinària, llevat de dimissió o revocació, en què se’n podrà convocar una d’extraordinària a l’efecte.
Podran ser electors i elegibles tots els socis de l’Associació, podent-se presentar les candidatures en tot moment abans de les votacions.
Les votacions se celebraran en un sol acte i mitjançant vot secret, lliure i directe.
La mesa electoral, que serà proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General, farà el recompte de vots sense solució de continuïtat un cop acabat l’horari electoral. Tots els socis que ho desitgin podran ser presents al recompte.

Article 12è ­­– El mandat de la Junta Directiva serà de dos anys i podran ser reelegits els seus membres.
Cas de produir-se vacant durant el mandat, aquesta serà coberta per la Junta Directiva fins que es procedeixi a l’elecció per la propera Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva podran ser revocats en Assemblea General convocada a l’efecte, i serà preceptiu el vot favorable a la revocació de la majoria dels assistents.

Article 13è ­­– Les funcions de la Junta Directiva són:
a) Analitzar de manera periòdica i conjunta amb els membres del Consell Escolar en representació dels pares la situació general del Centre i fer propostes per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de l’ensenyament.
b) La representació i gestió econòmica i administrativa de l’Associació.
c) L’organització de serveis i d’activitats i edició de publicacions, així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius.
d) La convocatòria de les Assemblees Generals en la qual hi constarà data, lloc, hora i ordre del dia.
e) La confecció de pressupostos i balanços així com la memòria anual.
f) Complir i fer complir els presents Estatuts i executar els acords de les Assemblees Generals.
g) Decidir sobre la federació de l’Associació amb d’altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’Assemblea General.

Article 14è ­­– Les funcions específiques dels càrrecs, amb caràcter orientatiu, són les següents:
El President ostenta la representació de la Junta Directiva i de l’Associació, convoca les reunions de la Junta Directiva i, en nom d’aquesta, les Assemblees Generals, i ordena els pagaments amb el Tresorer.
El Secretari té cura dels llibres i documents de l’Associació, de portar el llibre de registre de socis, redactar les actes de les Assemblees Generals i, si s’escau, les de la Junta Directiva, expedeix certificacions i comunica a l’Administració, amb el President, els acords o actes que calgui comunicar.
El Vicepresident supleix el President en cas d’absència, malaltia o d’altres, i actua amb les delegacions que li confereixi.
El tresorer té cura dels béns de l’Associació, controla el cobrament de les quotes, realitza els pagaments conjuntament amb el President, confecciona el balanç econòmic i porta la comptabilitat de l’Associació.

Article 15è­­ – La Junta Directiva podrà convidar a participar ­­–amb veu però sense vot­­– a les seves reunions i en l’Assemblea General aquelles persones que, pel seu coneixement de l’AMPA o de les activitats que s’hagin d’analitzar, puguin aportar una reflexió positiva en la presa de decisions.

Article 16è ­­– Els Censors de comptes són aquells socis de l’Associació encarregats d’examinar i dictaminar l’estat de comptes i el balanç econòmic de l’Associació immediatament abans de la presentació per a l’aprovació de l’Assemblea General. Són escollits per l’Assemblea General i el seu mandat serà de dos anys.
El càrrec de Censor de comptes és incompatible amb qualsevol càrrec de la Junta Directiva.


Capítol quart

Admissió i pèrdua de la qualitat de soci. Els seus drets i els seus deures

Article 17è – Podran ser socis de l’Associació tots els pares, mares i, en el seu cas, tutors i tutores d’alumnes del Centre.
Per a la formalització de l’ingrés l’interessat haurà només de sol·licitar-ho a la Junta Directiva, en escrit a l’efecte.

Article 18è – Es perdrà la condició de soci per qualsevol d’aquests motius:
a) Perquè es deixen de reunir les condicions indicades a l’article 17è.
b) Per renúncia formalitzada per escrit davant de la Junta Directiva.
c) Per impagament de les quotes o per incompliment greu de les obligacions estatutàries.
En aquest darrer supòsit, llevat del cas d’impagament de quotes en què decidirà la Junta Directiva, la decisió serà presa per l’Assemblea General, prèvia audiència de l’interessat, a proposta de la Junta Directiva.

Article 19è – Són drets dels socis:
a) Usar tots els serveis i prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació.
b) Sol·licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea General extraordinària, promovent les signatures precises per a la seva convocatòria.
c) Exercir el dret de veu i vot a les Assemblees Generals i formular propostes per a ser incloses en l’ordre del dia.
d) Tenir un exemplar d’aquests Estatuts i ser informat periòdicament de les activitats de l’Associació.
e) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva i ser proposat per formar part dels òrgans col·legiats del centre.

Article 20è – Són deures dels socis:
a) Complir els presents Estatuts així com els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern de l’Associació.
b) Pagar les quotes acordades en Assemblea.
c) Mantenir una conducta en línia amb els objectius de l’Associació.


Capítol cinquè

Patrimoni fundacional i recursos

Article 21è – L’Associació no té patrimoni fundacional.

Article 22è – L’Associació preveu tenir un pressupost anual de 7.212,15 euros.

Article 23è – Els recursos econòmics previstos per l’Associació són els següents:
a) Les quotes ordinàries o extraordinàries que acordi l’Assemblea General.
b) Les subvencions públiques o privades que rebi, així com altres donatius o llegats.
c) Els ingressos que obtingui de les seves activitats.
d) Els productes dels béns i drets que corresponguin en propietat a l’Associació.

Article 24è – Els fons de l’Associació seran dipositats en un mateix compte bancari, el qual serà obert amb les signatures autoritzades del President, Vicepresident, Tresorer i Secretari; caldrà la signatura indistinta de dos d’ells per treure diners.


Capítol sisè
Dissolució de l’Associació

Article 25è – En cas de dissoldre’s aquesta Associació es formarà una comissió liquidadora, elegida per l’Assemblea General, la qual practicarà les operacions de liquidació necessàries i destinarà el romanent de l’Associació, si existís, a l’entitat pública o privada dedicada al camp de l’ensenyament que hagués decidit l’Assemblea General.
[1] Inscrita amb el número 4.930 de la secció primera del Registre d’Associacions de Barcelona.

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.