21.12.06

Número premiado en el sorteo de la bicicleta

El número premiado en el sorteo de la bicicleta, cuyos fondos se destinan al viaje de fin de curso de los alumnos de sexto, es el siguiente:
1 9 3

Agradecemos a todos los que habéis contribuido comprando algún cupón, y os deseamos unas muy felices fiestas.

Áurea

20.12.06

Concert de Nadal

Demà, dijous 21, un grup de pares i mares del Cervantes més o menys negats i la Sara Davison cantarem en el concert de Nadal de l’escola.
Com és costum de la Sara, ha proposat dues cançons en la seva llengua, i com és costum personal de la Mercè Gil les ha traduït al ‘Tal com sona’ per a tots aquells que no sabem practicament res d’anglès. Espero que no us sembli massa irreverent…!
El ‘Tal com sona’ és la lletra en cursiva. Només cal anar seguint. Trobareu les cançons aquí:
Esperem que aquesta vegada també siguem molts i moltes a dalt de l’escenari!

19.12.06

Benvinguts al blog de l'AMPA del Cervantes

El blog de l’AMPA és un espai obert de comunicació i informació d’interès d'accés i consulta lliure per a totes les famílies de l’Escola Cervantes. Hi trobareu informació respecte:

 • Totes les activitats que organitza i/o en les que participa l’AMPA: activitats extraescolars, festes, informació de la Junta de l’AMPA, els seus membres i vocals, seguiment del treball de les diferents comissions, convocatòries de reunions, informació d'iniciatives i projectes de l’escola
 • Apartat especial amb informació de les activitats esportives que organitza l’AMPA: calendari de competicions, resultats, fotografies dels participants, dels torneigs...
 • Galeria fotogràfica, Quiosc del Tornaveu..
Però a part de les activitats promogudes per l’AMPA, el blog vol ser un espai per a compartir informació i propostes d’activitats infantils i/o familiars d’interès cultural, social, lúdic o festiu que es desenvolupin principalment al barri, o bé al a nostra ciutat. La majoria d’elles gratuïtes, o a preus assequibles. Trobareu un calendari permanentment actualitzat. Subscriviu-vos-hi per a rebre les novetats a través del vostre correu electrònic.

El blog de l’AMPA és un recurs obert a la participació de tothom. Feu-nos arribar les propostes, iniciatives, suggeriments i/o comentaris que volgueu difondre i compartir amb totes les famílies de l’escola contactant amb: Laia Arnal (Violeta 6è,  Martina 4rt, Olívia P5) ampadecervantes@gmail.com o a través de la bústia o bé directament al despatx de l’AMPA.

Desitgem que el blog sigui del vostre interès i que tots/totes us animeu a participar-hi. 

Us hi esperem...!17.12.06

Estatuts (fundacionals) de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes


Capítol primer

Constitució, denominació i règim jurídic

Article 1r – A l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola i per un millor compliment del manament del seu article 27 i concordants així com de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i també d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació, la Llei 7/1997 de 18 de juny d’Associacions del Parlament de Catalunya i el Decret 202/1987 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es constitueix a Barcelona una associació de mares i pares d’alumnes amb la denominació d’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del CEIP Cervantes.

Article 2n – Aquesta Associació té plena capacitat jurídica i d’obrar per al compliment dels seus fins, es regeix pels presents Estatuts i pels acords adoptats vàlidament al si dels seus òrgans de govern i, en tot cas, es regeix també per la normativa reguladora de les associacions de pares d’alumnes i de les associacions en general, estatal o autonòmica segons la seva respectiva competència.


Capítol segon

Àmbit, domicili i fins

Article 3r ­– L’Associació tindrà el seu domicili social a Barcelona, carrer Sant Pere més Baix, núm. 31.
Tanmateix, tant aquest com altres possibles domicilis podran ser modificats per acord de l’Assemblea General i amb la corresponent comunicació a l’Administració.

Article 4t – Aquesta Associació inicia les seves activitats el dia següent de la seva inscripció, [1] constituint-se per temps indefinit.

Article 5è – L’àmbit territorial d’aquesta Associació és el de Catalunya.

Article 6è – Són fins de l’Associació els següents:
a) Promoure la intervenció dels pares i, en el seu cas, dels alumnes, en el control i en la gestió del Centre i, a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar en representació dels pares i tutors.
b) Donar suport i assistència als pares i tutors membres de l’Associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils.
c) Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant el Consell Escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es puguin prestar.
d) Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització.
e) Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.
f) Informar els membres de l’Associació de les activitats i afers d’aquesta i dels del Centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.
g) Fer de nexe entre el Centre d’ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu àmbit.
h) Realitzar activitats culturals i de formació dels pares, organitzant-ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per a l’esbarjo dels associats.
i) D’altres d’anàlogues i que s’emmarquin dintre de la normativa vigent en matèria d’ensenyament.


Capítol tercer

Òrgans de representació, govern i administració
Article 7è – Són òrgans de govern de l’Associació, l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 8è – L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixen. L’Assemblea General es reunirà en les ocasions següents:

1. Amb caràcter obligatori i en sessió ordinària, una vegada a l’any durant el primer trimestre de curs i tractarà, almenys, els següents temes:
a) Examen de la memòria anual que presenti la Junta Directiva i, en el seu cas, l’informe dels membres del Consell Escolar pertanyents a l’Associació.
b) Examen del balanç econòmic de l’Associació i de l’estat de comptes, previ dictamen dels censors establerts a l’article 16 d’aquests Estatuts.
c) Examen del pressupost per a l’exercici econòmic pel qual es fa la convocatòria.
d) Qualsevol altre punt que la Junta Directiva inclogui en l’ordre del dia, d’ofici o a instància del 10% dels associats, sempre que en aquest últim cas es demani amb 10 dies d’antelació, almenys, a la data de l’Assemblea.

2. Amb caràcter extraordinari, sempre que ho acordi la Junta Directiva o així ho demanin per escrit un 20% dels associats, i sempre que s’hagi de tractar de:
a) La modificació dels presents Estatuts.
b) La dissolució de l’Associació.

Article 9è ­­– Les Assemblees Generals seran convocades per la Junta Directiva i, en el seu nom, pel President. En la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de 15 dies per a les Assemblees Generals ordinàries, i de 2 dies per a les extraordinàries, es detallarà l’ordre del dia.
Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria si hi assisteixen la majoria dels socis, i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis, mitja hora més tard.
Els acords seran presos per majoria simple, llevat dels supòsits de modificació d’Estatuts o dissolució de l’Associació, que requeriran una majoria de dos terços dels assistents.
De totes les reunions, i en el termini de quinze dies des de la seva celebració, s’aixecarà l’acta que reflectirà els acords adoptats.

Article 10è ­­– Correspon a l’Assemblea General:
a) Aprovar la memòria anual que presenti la Junta Directiva i, en el seu cas, l’informe dels membres del Consell Escolar.
b) Aprovar l’estat de comptes, així com el pressupost per a l’exercici següent.
c) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva i els Censors de comptes.
e) Decidir en darrer terme les qüestions de disciplina dels socis.
f) Decidir les persones que proposa l’Associació per als òrgans de representació i govern del Centre i, si és el cas, per als organismes de participació d’àmbit superior.
g) Acordar la modificació dels Estatuts o aprovar la dissolució de l’Associació.
h) Acordar la federació de l’Associació amb d’altres de finalitats anàlogues o, en el seu cas, ratificar la decisió presa al respecte per la Junta Directiva.
i) Qualsevol altra funció que afecti substancialment la vida de l’Associació.

Article 11è ­­– La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General.
La Junta Directiva serà formada per quatre membres que cobriran els càrrecs de President, Vicepresident, Tresorer i Secretari. La Junta Directiva podrà establir tantes vocalies com consideri necessàries per garantir el bon funcionament de l’AMPA i l’obtenció dels objectius assenyalats.
Les eleccions per a la Junta Directiva se celebraran el primer trimestre de curs en Assemblea General ordinària, llevat de dimissió o revocació, en què se’n podrà convocar una d’extraordinària a l’efecte.
Podran ser electors i elegibles tots els socis de l’Associació, podent-se presentar les candidatures en tot moment abans de les votacions.
Les votacions se celebraran en un sol acte i mitjançant vot secret, lliure i directe.
La mesa electoral, que serà proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General, farà el recompte de vots sense solució de continuïtat un cop acabat l’horari electoral. Tots els socis que ho desitgin podran ser presents al recompte.

Article 12è ­­– El mandat de la Junta Directiva serà de dos anys i podran ser reelegits els seus membres.
Cas de produir-se vacant durant el mandat, aquesta serà coberta per la Junta Directiva fins que es procedeixi a l’elecció per la propera Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva podran ser revocats en Assemblea General convocada a l’efecte, i serà preceptiu el vot favorable a la revocació de la majoria dels assistents.

Article 13è ­­– Les funcions de la Junta Directiva són:
a) Analitzar de manera periòdica i conjunta amb els membres del Consell Escolar en representació dels pares la situació general del Centre i fer propostes per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de l’ensenyament.
b) La representació i gestió econòmica i administrativa de l’Associació.
c) L’organització de serveis i d’activitats i edició de publicacions, així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius.
d) La convocatòria de les Assemblees Generals en la qual hi constarà data, lloc, hora i ordre del dia.
e) La confecció de pressupostos i balanços així com la memòria anual.
f) Complir i fer complir els presents Estatuts i executar els acords de les Assemblees Generals.
g) Decidir sobre la federació de l’Associació amb d’altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’Assemblea General.

Article 14è ­­– Les funcions específiques dels càrrecs, amb caràcter orientatiu, són les següents:
El President ostenta la representació de la Junta Directiva i de l’Associació, convoca les reunions de la Junta Directiva i, en nom d’aquesta, les Assemblees Generals, i ordena els pagaments amb el Tresorer.
El Secretari té cura dels llibres i documents de l’Associació, de portar el llibre de registre de socis, redactar les actes de les Assemblees Generals i, si s’escau, les de la Junta Directiva, expedeix certificacions i comunica a l’Administració, amb el President, els acords o actes que calgui comunicar.
El Vicepresident supleix el President en cas d’absència, malaltia o d’altres, i actua amb les delegacions que li confereixi.
El tresorer té cura dels béns de l’Associació, controla el cobrament de les quotes, realitza els pagaments conjuntament amb el President, confecciona el balanç econòmic i porta la comptabilitat de l’Associació.

Article 15è­­ – La Junta Directiva podrà convidar a participar ­­–amb veu però sense vot­­– a les seves reunions i en l’Assemblea General aquelles persones que, pel seu coneixement de l’AMPA o de les activitats que s’hagin d’analitzar, puguin aportar una reflexió positiva en la presa de decisions.

Article 16è ­­– Els Censors de comptes són aquells socis de l’Associació encarregats d’examinar i dictaminar l’estat de comptes i el balanç econòmic de l’Associació immediatament abans de la presentació per a l’aprovació de l’Assemblea General. Són escollits per l’Assemblea General i el seu mandat serà de dos anys.
El càrrec de Censor de comptes és incompatible amb qualsevol càrrec de la Junta Directiva.


Capítol quart

Admissió i pèrdua de la qualitat de soci. Els seus drets i els seus deures

Article 17è – Podran ser socis de l’Associació tots els pares, mares i, en el seu cas, tutors i tutores d’alumnes del Centre.
Per a la formalització de l’ingrés l’interessat haurà només de sol·licitar-ho a la Junta Directiva, en escrit a l’efecte.

Article 18è – Es perdrà la condició de soci per qualsevol d’aquests motius:
a) Perquè es deixen de reunir les condicions indicades a l’article 17è.
b) Per renúncia formalitzada per escrit davant de la Junta Directiva.
c) Per impagament de les quotes o per incompliment greu de les obligacions estatutàries.
En aquest darrer supòsit, llevat del cas d’impagament de quotes en què decidirà la Junta Directiva, la decisió serà presa per l’Assemblea General, prèvia audiència de l’interessat, a proposta de la Junta Directiva.

Article 19è – Són drets dels socis:
a) Usar tots els serveis i prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació.
b) Sol·licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea General extraordinària, promovent les signatures precises per a la seva convocatòria.
c) Exercir el dret de veu i vot a les Assemblees Generals i formular propostes per a ser incloses en l’ordre del dia.
d) Tenir un exemplar d’aquests Estatuts i ser informat periòdicament de les activitats de l’Associació.
e) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva i ser proposat per formar part dels òrgans col·legiats del centre.

Article 20è – Són deures dels socis:
a) Complir els presents Estatuts així com els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern de l’Associació.
b) Pagar les quotes acordades en Assemblea.
c) Mantenir una conducta en línia amb els objectius de l’Associació.


Capítol cinquè

Patrimoni fundacional i recursos

Article 21è – L’Associació no té patrimoni fundacional.

Article 22è – L’Associació preveu tenir un pressupost anual de 7.212,15 euros.

Article 23è – Els recursos econòmics previstos per l’Associació són els següents:
a) Les quotes ordinàries o extraordinàries que acordi l’Assemblea General.
b) Les subvencions públiques o privades que rebi, així com altres donatius o llegats.
c) Els ingressos que obtingui de les seves activitats.
d) Els productes dels béns i drets que corresponguin en propietat a l’Associació.

Article 24è – Els fons de l’Associació seran dipositats en un mateix compte bancari, el qual serà obert amb les signatures autoritzades del President, Vicepresident, Tresorer i Secretari; caldrà la signatura indistinta de dos d’ells per treure diners.


Capítol sisè
Dissolució de l’Associació

Article 25è – En cas de dissoldre’s aquesta Associació es formarà una comissió liquidadora, elegida per l’Assemblea General, la qual practicarà les operacions de liquidació necessàries i destinarà el romanent de l’Associació, si existís, a l’entitat pública o privada dedicada al camp de l’ensenyament que hagués decidit l’Assemblea General.
[1] Inscrita amb el número 4.930 de la secció primera del Registre d’Associacions de Barcelona.

ADREÇA DEL CERVANTES

Escola Cervantes
Col·legi d'Educació Infantil i Primària
Carrer Sant Pere Més Baix, 31
(Ciutat Vella)
08003 Barcelona
Tel./Fax 93 268 20 50

Mapa

Calendari Escolar Curs 2006-2007

1r Trimestre
Inici classes: 12 de setembre de 2006
Final classes: 21 de desembre de 2006
Dies no lectius
25 de setembre de 2006
12 d'octubre de 2006
13 d'octubre de 2006 (lliure disposició)
1 de novembre de 2006
6 de desembre de 2006
7 de desembre de 2006 (lliure disposició)
8 de desembre de 2006
Vacances de Nadal
Del 22 de desembre de 2006 al 7 de gener de 2007

2n Trimestre
Inici classes: 8 de gener de 2007
Final classes: 30 de març de 2007
Vacances de Pasqua
Del 31 de març al 9 d'abril de 2007


3r Trimestre
Inici classes: 10 d'abril de 2007
Final classes: 20 de juny de 2007
Dies no lectius
30 d'abril de 2007 (lliure disposició)
1 de maig de 2007
28 de maig de 2007 (pendent de confirmació)
Vacances d'estiu
A partir del 21 de juny de 2007

Accessibilitat

Vocal:
Rabia Gueddari · Latifa Benzina
Col.laboradors:
Pilar Orero · Cristina Fons

El Cervantes és conegut per la seva diversitat: gent de tots els racons del món, gent amb diverses necessitats especials... Tot aixó suposa una gran càrrega de treball per a la direcció de l'escola, i a partir d'ara volem col·laborar i fer propostes i seguiments de de l'AMPA.

Menjador i temps de migdia

Vocal:
Pilar Orero
Col·laboradors:
Purita Méndez · Verónica Menichini

Funcions:
 • Vetllar per controlar la qualitat, la quantitat i la ràtio de menjador.
 • Recull de preguntes i suggeriments.
 • Reunions periòdiques tant amb la direcció de l’escola com amb l’empresa responsable d’aquest servei.

Projecte l’Escola més a prop de la natura

Vocal:
Gemma Pauné
Col·laborador:
Elena Torrent

Nota:
Aquest projecte de fer un hivernacle a la escola està pendent de la concessió de l'ajut pertinent. La comissió ha de fer, de moment, el seguiment i justificació del desenvolupament del procés.

Secció Esportiva

Vocal:

Koni Franco
Col.laboradors:

Miguel Vega · Jose Valerozo · Carlos del Río

Funcions:

 • Organització del Trofeu Bàsquet Cervantes.
 • Compra de les samarretes i xandalls.
 • Organització de l'activitat extraescolar de natació.
 • Promoció d'altres esports, quan s'escaigui (bàdmington, etc)
 • Contacte amb patrocinadors: Caixa, Mercat Sta.Caterina, Ajuntament-Esports, etc.
 • Contacte amb Serveis d’Esplai (qui proporciona monitors)
 • Organització de les colònies de bàsquet (col.laboració amb Serveis d’Esplai)

Activitats extraescolars

Vocals:
Gemma Pauné · Elena Calvo

Col.laboradors:
Joanna Newman · Koni Franco


Funcions:
 • Obrir terminis d’inscripció
 • Preparar impresos
 • Vontrol de les inscripcions
 • Preparació de les circulars…
 • Contactes amb Serveis d’Esplai per concretar i contractar les extraescolars de cada curs Establiment de les franges horàries.

Comissions per activitat:

Teatre
Responsable:
Sara Davison

Col.laborador:
Jordi Pruna
Funcions: Contactes amb l’empresa organitzadora. Contractació del servei.

Natació
Responsable:
Koni Franco
Funcions: Contactes amb Polisportiu Estació del Nord. Contractació del servei, establir monitors per fer l’acompanyament fins a la piscina.

Classes d’àrab
Responsables:
Rabia Gueddari · Latifa Benzina
Funcions: contactes amb els responsables. Quan toqui fer-la al Cervantes, caldrà preveure espai i franja horària adequada.

Esplai de setembre, esplai de juny i Casal d’estiu

Responsables:
Gemma Pauné · Elena Calvo
Funcions: Contacte amb Servei d’Esplai per contractar aquests serveis. Demanar la subvenció que dóna el Departament d’Educació específicament per a fer l’Esplai de setembre i justificar-la.

Servei d’acollida matinal i de la tarda

Responsable:
Joanna Newman
Funcions: Fer-ne el seguiment

Dansa
Responsable:
Encara no n'hem trobat responsable -t'hi animes?

Col.laborador:
Áurea Martín
Funcions: Fer-ne el seguiment


Esplai diari de 17:00 a 18:00h. (Serveis d’Esplai)
Responsable: Encara no n'hem trobat responsable -t'hi animes?
Funcions: Establir diferents opcions i fer-ne el seguiment.

Colònies AMPA

Responsable:
Cristina Fons
Funcions: Contacte amb Servei d’Esplai per contractar el servei de les Colònies de l’AMPA.

Festes i actes

Vocals:
Ruth Sol · Emma Zurita· Sara Davison
Col.laboradors:
Sara Bossaert · Joan García · Sílvia Ibáñez · Elena Méndiz · Paula Segarra · Gemma Salas · Aurea Martín · Elena Calvo · Carmen Morata · Tània Veguillas · Oriol Garcia · Concepció Carmona

Funcions:
Organització, preparació i gestió de les festes i actes diversos:
 • Carnestoltes
 • Festa de fi de curs
 • Taller de panellets
 • Castanyada, mercadillo
 • Concert de Nadal
 • Reis Mags
 • Sortida de primavera
 • Actes d’acomiadament de nens i nenes de 6è
 • Fotografies dels diferents cursos que es fan per Sant Jordi
 • Xerrades per pares/mares…

Socialització i lloguer dels llibres de text

Vocal:
Mercè Gil
Col.laboradors:
Cristina Ferrer · Sílvia Ibáñez · Elena Calvo · Tània Veguillas · Emma Zurita
Funcions:
 • Gestió, reparació, inventari, compra de llibres de text per a cada curs.
 • Seguiment dels llibres nous que arriben i relació amb les editorials.

Comunicació i dinamització.

Vocal:
Mercè Gil
Col.laboradors:
Assumpta Forteza · Inés Caravía · Elena Méndiz · Aurea Martín · Oriol Garcia
Funcions:
 • Informar a les famílies a través d’e-mail i paper sobre les novetats i activitats de l’AMPA, acords que es prenguin a les assemblees generals i a la Junta de l’AMPA.
 • Creació i manteniment web de l’AMPA.

Relacions institucionals

Vocal:
Pilar Orero
Col.laboradors:

Cristina Fons · Miquel Cots · Sara Bossaert · Ruth Sol
Funcions:
Demanar subvencions, fer les justificacions corresponents i relacionar-se amb entitats externes (Ajuntament, Convent Sant Agustí, Associació Esportiva de Ciutat Vella, ‘La Caixa’, etc.)Gestió Econòmica

Vocal:
Stefan Tobler 
Col·laboradors:
Xavier Vives 

Funcions:
 • Donar suport al tresorer
 • Control del pressupost
 • Contracte laboral del treballador de l’AMPA
 • Tasques administratives generals

Junta Directiva

Presidenta: Maite Domingo (Martina P4 - Abril 1r)
Vicepresidenta: Mireia Calmell (Júlia 1r)
Tresorer: Stefan Tobler (Mateo P5 - Jambrina 3r)
Secretària: Raquel Figa (Olivia P5 - Lucía 1r)

Funcions dels càrrecs directius de la Junta de l’AMPA Cervantes

-President/a:
 • Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

-Tresorer/a:
 • Custòdia i el control dels recursos de l'associació.
 • Elaboració del pressupost, el balanç del curs i la liquidació de comptes.
 • Porta un llibre de caixa.
 • Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
 • Té cura dels llibres de comptabilitat.
 • Efectua els cobraments i pagaments que el President li ordeni.

-Secretari/ària:
 • Custodiar el segell, els llibres (excepte els de comptabilitat) i la documentació de l'associació.
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta.
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar en relació a tot allò que faci referència als llibres i documents socials amb el vist-i-plau del President.
 • S’ocuparà de la correspondència i redactarà la Memòria Anual.

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.