17.12.06

Junta Directiva

Presidenta: Maite Domingo (Martina P4 - Abril 1r)
Vicepresidenta: Mireia Calmell (Júlia 1r)
Tresorer: Stefan Tobler (Mateo P5 - Jambrina 3r)
Secretària: Raquel Figa (Olivia P5 - Lucía 1r)

Funcions dels càrrecs directius de la Junta de l’AMPA Cervantes

-President/a:
 • Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

-Tresorer/a:
 • Custòdia i el control dels recursos de l'associació.
 • Elaboració del pressupost, el balanç del curs i la liquidació de comptes.
 • Porta un llibre de caixa.
 • Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
 • Té cura dels llibres de comptabilitat.
 • Efectua els cobraments i pagaments que el President li ordeni.

-Secretari/ària:
 • Custodiar el segell, els llibres (excepte els de comptabilitat) i la documentació de l'associació.
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta.
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar en relació a tot allò que faci referència als llibres i documents socials amb el vist-i-plau del President.
 • S’ocuparà de la correspondència i redactarà la Memòria Anual.

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.