4.6.07

Ajuts de llibres i menjador


Documentació:

  • Fotocòpia del Llibre de Família o partides de naixement de tots el membres de la unitat familiar o documentació alternativa (Passaport, Cèdula d'Identitat, Permís de Residència....)
  • Fotocòpia de la Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància si s’escau
  • Carnet de família nombrosa si s’escau.
  • Justificant de Convivència (emès pel Districte Municipal), assenyalant les persones que hi conviuen i formen la unitat familiar del sol licitant.
  • Certificat de Disminuït (si ha indicat alguna persona disminuïda)
  • Fotocòpia de la última Declaració de Renda (de la pàgina on consten els membres de la unitat familiar i del full resum de rendiments i deduccions).
  • Fotocòpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el sol licitant, si el cobra.
  • Certificat dels ingressos de cada membre major d’edat de la unitat familiar o en el seu defecte, certificat oficial de l’OTG que indiqui que no cobra prestacions, o bé certificat de l'INSS conforme no es perceptor de pensió si te més de 65 anys.
  • Fotocòpia del Rebut de lloguer de l'habitatge
  • Informe Social, únicament si es usuari d’un centre no municipal (Càritas, IRES, etc....)

Quan? Del 5 al 15 de Juny
On? Tramitació a l'escola

Benvinguts, passeu, passeu !

Entre tots i totes formem l’Associació i és voluntat de tots que els nostres fills i filles tinguin el millor.